UKDA - FIXTURES

Match 4 - 10th & 11th December 2022

Cambridgeshire v Devon
Cleveland v Gwynedd
Dorset v Oxfordshire
Gwent v Northamptonshire
Hertfordshire v Humberside
Sussex v Berkshire


Match 5 - 7th & 8th January 2023

Berkshire v Gwent
Cleveland v Hertfordshire
Devon v Sussex
Gwynedd v Oxfordshire
Humberside v Cambridgeshire
Northamptonshire v Dorset

Match 6 - 4th & 5th February 2023

Cambridgeshire v Cleveland
Dorset v Berkshire
Gwent v Devon
Hertfordshire v Gwynedd
Oxfordshire v Northamptonshire
Sussex v Humberside

Match 7 - 4th & 5th March 2023

Berkshire v Oxfordshire
Cleveland v Sussex
Devon v Dorset
Gwynedd v Northamptonshire
Hertfordshire v Cambridgeshire
Humberside v Gwent

Match 8 - 25th & 26th March 2023

Cambridgeshire v Gwynedd
Dorset v Humberside
Gwent v Cleveland
Northamptonshire v Berkshire
Oxfordshire v Devon
Sussex v Hertfordshire

Match 9 - 15th & 16th April 2023

Cambridgeshire v Sussex
Cleveland v Dorset
Devon v Northamptonshire
Gwynedd v Berkshire
Hertfordshire v Gwent
Humberside v Oxfordshire

Match 10 - 13th & 14th May 2023

Berkshire v Devon
Dorset v Hertfordshire
Gwent v Cambridgeshire
Northamptonshire v Humberside
Oxfordshire v Cleveland
Sussex v Gwynedd

Match 11 - 3rd & 4th June 2023

Cambridgeshire v Dorset
Cleveland v Northamptonshire
Gwynedd v Devon
Hertfordshire v Oxfordshire
Humberside v Berkshire
Sussex v Gwent